ceturtdiena, 2018. gada 1. februāris

Kā kļūt par bibliotēkas lietotāju?·        Lai kļūtu par lietotāju, ir jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Ja apņemies tos ievērot, jādodas pie bibliotekāra.
·        Reģistrējoties būs jānosauc savs vārds, uzvārds, personas kods, adrese, mācību iestāde, kurā mācies.
·        Bērniem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, reģistrējoties nepieciešams galvojums no vecākiem, kurā vecāki uzņemas atbildību par to, ka Tu ievērosi visus bibliotēkas lietošanas noteikumus. Galvojumu aizpildīšanai var saņemt pie bibliotekāra.
·        Pēc reģistrēšanās saņemsi Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas lasītāja karti. Lasītāja karte vienmēr būs jāņem līdzi, kad dosies uz bibliotēku, jo tā ir jāuzrāda bibliotekāram.
·        Kad esi kļuvis par reģistrētu lietotāju, droši vari ņemt grāmatas un žurnālus lasīšanai uz māju un izmantot citus bibliotēkas pakalpojumus..

Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas Datoru un interneta izmantošanas noteikumi


1.      Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā bibliotēkas Lietotāji izmanto datorus un internetu.
2.      Datora un interneta izmantošana ir bez maksas.
3.      Pirms datora lietošanas Lietotājam ir jāreģistrējas pie bibliotekāra noteikta datora lietošanai, nosaucot savu vārdu un uzvārdu.  
4.      Lietotājs var rezervēt datoru sev vēlamā laikā pa telefonu 64774839 vai ierodoties personīgi. Ja pieteiktajā laikā Lietotājs nevar ierasties, savlaicīgi jābrīdina bibliotekārs. Ja Lietotājs kavē vairāk nekā 10 minūtes, rezervētais laiks tiek anulēts.
5.      Ar vienu datoru drīkst strādāt tikai viens Lietotājs.
6.      Lietotājs nedrīkst uzsākt vai turpināt darbu ar citu Bibliotēkas datoru, nesaskaņojot to ar bibliotekāru.
7.      Strādājot ar attiecīgo datoru, Lietotājs nav tiesīgs pārsniegt viņam rezervēto laika limitu (vienu stundu).
8.      Lietotājam atļauts saglabāt failus cietajā diskā. Bibliotēka neatbild par saglabāto failu drošību un konfidencialitāti. Lietotāja saglabātie faili būs pieejami jebkuram Lietotājam un var tikt izdzēsti bez jebkāda brīdinājuma. Ja Lietotājam saglabātie faili vairs nav vajadzīgi, Lietotājam tie ir jāizdzēš.
9.      Lietotājs drīkst izmantot jebkurus elektroniskās informācijas nesējus. Visiem elektroniskās informācijas nesējiem jābūt labā tehniskā stāvoklī.
10.  Lietotājam ir tiesības izmantot printeri, drukāšanu iepriekš saskaņojot ar bibliotekāru. Drukāšana ir maksas pakalpojums.
11.  Izmantojot Bibliotēkas datoru, Lietotājam aizliegts:
ü  veikt jebkāda veida instalācijas (programmas, spēles u.c.), mainīt datora konfigurāciju;
ü  atvienot vai pievienot vadus datoram, izņemot vadus, kas nepieciešami zibatmiņas, pārnēsājamo cieto disku vai austiņu pievienošanai;
ü  apmeklēt tīmekļa lapas ar vecumam neatbilstošu saturu (vardarbība, agresija, pornogrāfija, azartspēles u.c.).
12.  Ja Lietotāja darbības rezultātā radušies programmu vai datoru bojājumi, Lietotājs sedz visus ar šo bojājumu novēršanu saistītos izdevumus. 
13.  Lietotāja pienākums ir informēt bibliotekāru par bojātu aparatūru un programmas kļūdām. Sekot datora darbībai un, ja pēkšņi mainās datora režīms (trokšņi, nodziest monitora ekrāns, sviluma smaka u.c.), nekavējoties ziņot.
14.  Nedrīkst atrasties pie datora ar pārtikas produktiem, virsdrēbēs, ar slapjām rokām.
15.  Lietojot datoru, nedrīkst trokšņot. Datora skaļuma uzstādījumiem jābūt tādiem, lai netraucētu citu Lietotāju vai darbinieku darbu.
16.  Darbu beidzot, Lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas un jāsakārto darba vieta.
17.  Par datoru un interneta izmantošanas noteikumu neievērošanu var tikt ierobežota vai aizliegta to izmantošana. Lēmumu pieņem bibliotekārs.

Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas Lietošanas noteikumi


1. Lietošanas noteikumi ir jāievēro visiem bibliotēkas apmeklētājiem, kuri vēlas lasīt grāmatas, lietot internetu, spēlēt spēles un izmantot citus pakalpojumus Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā.

2. Bibliotēkas apmeklētājiem ir iespēja
ü  saņemt grāmatas un citus izdevumus lasīšanai mājās;
ü  skatīties un lasīt grāmatas, žurnālus un citus izdevumus uz vietas bibliotēkā;
ü  izmantot datoru un internetu;
ü  spēlēt spēles;
ü  izmantot bibliotēkas maksas pakalpojumus (drukāt, skenēt);
ü  piedalīties un apmeklēt bibliotēkas organizētus pasākumus, nodarbības, izstādes.

3. Uz mājām izsniegto grāmatu un izdevumu lietošanas ilgums ir 21 diena. Grāmatām un citiem izdevumiem, kuri nepieciešami mācībām, termiņu var pagarināt, ierodoties bibliotēkā personīgi, pa telefonu 64774839 vai bibliotēkas elektroniskajā katalogā (iepriekš piereģistrējoties).

4. Bibliotēkas grāmatas un citus informācijas nesējus var rezervēt. Rezervēt – tas nozīmē, ka bibliotekārs tev atstās vajadzīgo grāmatu. Rezervāciju var veikt, ierodoties bibliotēkā personīgi, pa telefonu 64774839 vai bibliotēkas elektroniskajā katalogā (iepriekš piereģistrējoties).

5. Bibliotēkas grāmatas ir jāglabā un jāsaudzē. Ja uz mājām paņemtā grāmata, CD, DVD tiek sabojāts vai nozaudēts, lietotājam jāatmaksā tā vērtība vai jāaizvieto ar līdzvērtīgu jaunu grāmatu, CD, DVD.

6. Bibliotēkā izmantotās grāmatas un citus izdevumus apmeklētāji nedrīkst paši izvietot plauktos, bet jānodod tie bibliotēkas darbiniekam vai jāatstāj uz šim nolūkam paredzēta galda.

7. Ja vēlies izmantot datoru, iepriekš jāsaskaņo ar bibliotēkas darbinieku, kuru datoru lietotājs izmantos. Jānosauc savs vārds un uzvārds, lai bibliotēkas darbinieks var lietotāju piereģistrēt. Jāievēro datoru un interneta izmantošanas noteikumi.

8. Ja vēlies spēlēt spēles, jāpiereģistrējas pie bibliotēkas darbinieka, norādot savu vārdu, uzvārdu un izvēlētās spēles numuru.

9. Lasītāja karte ir jāglabā un jāuzrāda, apmeklējot bibliotēku.

10. Bibliotēkā nedrīkst bojāt grāmatas un bibliotēkas inventāru, ēst un našķoties, trokšņot un dauzīties. Jāuzvedas tā, lai netraucētu darbiniekus un citus bibliotēkas apmeklētājus.

11. Par bibliotēkas lietošanas noteikumu neievērošanu lietotājam var tikt uz laiku aizliegts izmantot bibliotēkas pakalpojumus. Lēmumu par aizlieguma termiņu un apjomu pieņem bibliotekārs.