ceturtdiena, 2018. gada 1. februāris

Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas Datoru un interneta izmantošanas noteikumi


1.      Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā bibliotēkas Lietotāji izmanto datorus un internetu.
2.      Datora un interneta izmantošana ir bez maksas.
3.      Pirms datora lietošanas Lietotājam ir jāreģistrējas pie bibliotekāra noteikta datora lietošanai, nosaucot savu vārdu un uzvārdu.  
4.      Lietotājs var rezervēt datoru sev vēlamā laikā pa telefonu 64774839 vai ierodoties personīgi. Ja pieteiktajā laikā Lietotājs nevar ierasties, savlaicīgi jābrīdina bibliotekārs. Ja Lietotājs kavē vairāk nekā 10 minūtes, rezervētais laiks tiek anulēts.
5.      Ar vienu datoru drīkst strādāt tikai viens Lietotājs.
6.      Lietotājs nedrīkst uzsākt vai turpināt darbu ar citu Bibliotēkas datoru, nesaskaņojot to ar bibliotekāru.
7.      Strādājot ar attiecīgo datoru, Lietotājs nav tiesīgs pārsniegt viņam rezervēto laika limitu (vienu stundu).
8.      Lietotājam atļauts saglabāt failus cietajā diskā. Bibliotēka neatbild par saglabāto failu drošību un konfidencialitāti. Lietotāja saglabātie faili būs pieejami jebkuram Lietotājam un var tikt izdzēsti bez jebkāda brīdinājuma. Ja Lietotājam saglabātie faili vairs nav vajadzīgi, Lietotājam tie ir jāizdzēš.
9.      Lietotājs drīkst izmantot jebkurus elektroniskās informācijas nesējus. Visiem elektroniskās informācijas nesējiem jābūt labā tehniskā stāvoklī.
10.  Lietotājam ir tiesības izmantot printeri, drukāšanu iepriekš saskaņojot ar bibliotekāru. Drukāšana ir maksas pakalpojums.
11.  Izmantojot Bibliotēkas datoru, Lietotājam aizliegts:
ü  veikt jebkāda veida instalācijas (programmas, spēles u.c.), mainīt datora konfigurāciju;
ü  atvienot vai pievienot vadus datoram, izņemot vadus, kas nepieciešami zibatmiņas, pārnēsājamo cieto disku vai austiņu pievienošanai;
ü  apmeklēt tīmekļa lapas ar vecumam neatbilstošu saturu (vardarbība, agresija, pornogrāfija, azartspēles u.c.).
12.  Ja Lietotāja darbības rezultātā radušies programmu vai datoru bojājumi, Lietotājs sedz visus ar šo bojājumu novēršanu saistītos izdevumus. 
13.  Lietotāja pienākums ir informēt bibliotekāru par bojātu aparatūru un programmas kļūdām. Sekot datora darbībai un, ja pēkšņi mainās datora režīms (trokšņi, nodziest monitora ekrāns, sviluma smaka u.c.), nekavējoties ziņot.
14.  Nedrīkst atrasties pie datora ar pārtikas produktiem, virsdrēbēs, ar slapjām rokām.
15.  Lietojot datoru, nedrīkst trokšņot. Datora skaļuma uzstādījumiem jābūt tādiem, lai netraucētu citu Lietotāju vai darbinieku darbu.
16.  Darbu beidzot, Lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas un jāsakārto darba vieta.
17.  Par datoru un interneta izmantošanas noteikumu neievērošanu var tikt ierobežota vai aizliegta to izmantošana. Lēmumu pieņem bibliotekārs.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru